1. Algemeen

In deze Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Actie: de LINDA. geeft korting actie;
 • Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Product bestelt in het kader van de Actie;
 • Artikel: een door Mood for Magazines in het kader van de Actie aan de Afnemer te leveren roerende zaak;
 • E-ticket: elektronisch ticket dat toegang geeft tot een evenement;
 • Leverancier: de partij die verantwoordelijk is voor de levering van het Artikel of het evenement waartoe een E-ticket toegang geeft;
 • Mood for Magazines: Mood for Magazines B.V., Huizerstraatweg 117 te 1411 GM Naarden, Kamer van Koophandel nummer 33277855, BTW nummer NL811784915B01;
 • Voorwaarden: de onderhavige leveringsvoorwaarden.

 

 1. Toepasselijkheid
 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de bestelling en levering van Artikelen en E-tickets in het kader van de Actie, tenzij uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard. De Actie loopt van 16 oktober 2020 tot en met 3 januari 2021. Na deze periode is het niet meer mogelijk om bestellingen te plaatsen.
 • Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht.
 • In geval van klachten kan de Afnemer gedurende de looptijd van de Actie contact opnemen met de klantenservice via 020 808 8724 (lokaal tarief, maandag t/m vrijdag van 09.00 – 18.00 uur) of via lindageeftkorting@contact.linda.nl. Na afloop van de Actie kan de Afnemer met klachten terecht bij de Leverancier van het betreffende Product. De gegevens van de Leverancier zijn opgenomen in de brief die bij de aflevering van het Product is gevoegd.
 • Mood for Magazines behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. De gewijzigde Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op de levering van alle Artikelen en E-tickets.

 

 1. Beschikbaarheid
 • Alle aanbiedingen gelden zo lang de voorraad strekt. Als een Artikel of E-ticket niet meer beschikbaar is, zal Mood for Magazines de eventueel door de Afnemer reeds betaalde vergoeding terugbetalen.
 • Ten aanzien van bepaalde Artikelen en/of evenementen kan een leeftijdsgrens van toepassing zijn. Bij twijfel is Mood for Magazines gerechtigd de Afnemer vóór levering van het betreffende Artikel of E-ticket te vragen zijn/haar leeftijd aan te tonen. Mood for Magazines behoudt zich het recht voor een bestelling niet te accepteren als zij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de Afnemer vanwege zijn/haar leeftijd niet gerechtigd is het betreffende Artikel af te nemen c.q. het betreffende evenement te bezoeken.

 

 1. Levering
 • Artikelen en E-tickets worden uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na bestelling geleverd, tenzij expliciet een andere leveringstermijn is genoemd.
 • Indien de levering vertraging oploopt, zal Mood for Magazines de Afnemer hierover informeren.
 • Indien aflevering in één keer niet mogelijk is, kan aflevering in delen plaatsvinden. In dat geval is de Afnemer slechts éénmaal verzendkosten verschuldigd.
 • E-tickets worden per e-mail verzonden naar het door de Afnemer opgegeven e-mailadres.
 • Mood for Magazines is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

 

 1. Prijzen en betaling
 • Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief verzendkosten (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld).
 • Betaling kan plaatsvinden op de bij de actie aangegeven wijzen. Als aan een bepaalde betaalwijze kosten verbonden zijn, wordt dat uitdrukkelijk vermeld.
 • Indien de Afnemer een verschuldigd bedrag niet (tijdig) betaalt, is Mood for Magazines gerechtigd levering van de Artikelen of E-tickets op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel te ontbinden.

 

 1. Herroepingsrecht
 • De Afnemer heeft het recht de overeenkomst tot levering van een Artikel binnen een termijn van 14 dagen te ontbinden door binnen de hiervoor onder 6.2 genoemde termijn contact op te nemen met de klantenservice (zie voor contactgegevens artikel 1.4) en daarbij kenbaar te maken dat de Afnemer gebruik wenst te maken van zijn/haar herroepingsrecht. De Afnemer kan hiertoe ook gebruik maken van het Modelformulier herroeping. Als de Afnemer overgaat tot herroeping, ontvangt hij/zij hiervan een bevestiging per email of post.
 • De termijn genoemd in lid 1 gaat in op het moment van ontvangst van het Artikel of, in het geval van een bestelling bestaande uit meerdere Artikelen, het moment van ontvangst van het laatste Artikel.
 • In het geval van herroeping vult de Afnemer het ten behoeve van de retourzending ontvangen retournummer, antwoordnummer, postcode en plaatsnaam in op de retoursticker. Vervolgens stuurt de Afnemer het Artikel in of met de originele verpakking voorzien van de retoursticker terug
 • In het geval de Afnemer gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, ontvangt hij/zij het reeds betaalde aankoopbedrag binnen 14 dagen retour. Mood for Magazines behoudt zich het recht voor te wachten met terugbetaling tot het moment waarop het Artikel retour is ontvangen, dan wel bewijs van terugzenden is ontvangen.
 • Indien het gebruik van een Artikel door de Afnemer verder is gegaan dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen, is de Afnemer aansprakelijk voor de daardoor ontstane waardevermindering. Het met die vermindering overeenkomende bedrag wordt in dat geval in mindering gebracht op het te restitueren aankoopbedrag.
 • Het recht tot herroeping bestaat niet ten aanzien van Artikelen zoals bedoeld in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek, waaronder:
 1. Artikelen die daarvoor naar hun aard niet in aanmerking komen, zoals bederfelijke, tijdsgebonden of gepersonaliseerde Artikelen;
 2. Diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding die in een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming voorzien (zoals E-tickets);
 3. Verzegelde audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur of verzegelde Artikelen die om redenen van hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 4. de levering van magazines of andere periodieken (tenzij in abonnementsvorm);
 5. de levering van digitale content, voor zover de nakoming met uitdrukkelijke instemming van de Afnemer is begonnen en de Afnemer heeft verklaard dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding.

 

 1. Gebreken, klachten
 • Mood for Magazines probeert afbeeldingen van Artikelen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Mood for Magazines kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen te zien zijn, exact overeenkomen met de kleuren van de te leveren Artikelen.
 • Indien een Artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de Afnemer dit binnen 2 maanden na ontvangst, althans direct nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, schriftelijk aan de klantenservice (zie artikel 1.4) te melden.
 • Indien vaststaat dat een Artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, zal Mood for Magazines, al naar gelang wat mogelijk en van toepassing is:
 1. het gebrek herstellen;
 2. het ontbrekende onderdeel alsnog leveren;
 3. het Artikel, tegen retournering daarvan door de Afnemer, vervangen;
 4. de prijs van het Artikel, tegen retournering daarvan door de Afnemer, restitueren (indien en voor zover reeds betaald).

 

 1. E-tickets
 • In geval van E-tickets, is Mood for Magazines uitsluitend verantwoordelijk voor de levering van het (geldige) E-ticket. De Leverancier is de organisator van het betreffende Evenement.
 • De Afnemer wordt verzocht om bij ontvangst van het E-ticket te controleren of het E-ticket overeenkomt met de bestelling. Als dat niet het geval is, dient de Afnemer Mood for Magazines daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk te informeren.
 • De Afnemer dient ervoor te zorgen dat het E-ticket bij het inwisselen niet beschadigd is en de daarop aanwezige informatie (zoals een barcode) uitgelezen kan worden. Indien dat niet het geval is, kan de Leverancier de verzilvering van het E-ticket weigeren, zonder dat de Afnemer recht op restitutie, vervanging of schadevergoeding heeft.
 • E-tickets verliezen hun geldigheid na de datum van het evenement waarvoor het E-ticket geldig is.
 • E-tickets mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt of doorverkocht. Bij overtreding van deze voorwaarde is Mood for Magazines of de Leverancier gerechtigd het E-ticket ongeldig te maken.
 • Een E-ticket kan slechts één keer worden gebruikt. Alleen degene die het E-ticket als eerst inlevert, heeft toegang tot het evenement waartoe het E-ticket recht geeft. De Afnemer is er zelf voor verantwoordelijk de toegang tot het E-ticket zodanig te beveiligen dat onbevoegden daar geen toegang toe hebben en het E-ticket niet kunnen verzilveren.

 

 1. Evenementen
 • Een evenement kan worden verplaatst of geannuleerd. Mood for Magazines spant zich ervoor in de Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, maar kan niet garanderen dat de Afnemer tijdig vóór aanvang van het evenement op de hoogte wordt gesteld.
 • Op het bezoeken van het evenement kunnen voorwaarden van de Leverancier en/of de locatie van toepassing zijn. De Afnemer dient dergelijke voorwaarden voor het bezoek van het evenement te raadplegen.
 • De Afnemer dient zich als goede bezoeker van het evenement te gedragen en zich te houden aan de onder b) genoemde voorwaarden en de tijdens het evenement gegeven (veiligheids-)instructies.
 • De Afnemer bezoekt het evenement op eigen risico. Mood for Magazines is niet aansprakelijk voor schade van de Afnemer in het kader van het bijwonen van het evenement.

 

 1. Aansprakelijkheid
 • Mood for Magazines is uitsluitend aansprakelijk voor door de Afnemer geleden schade indien deze schade aan Mood for Magazines is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Mood for Magazines komt.
 • Mood for Magazines is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door de Afnemer van enig door Mood for Magazines geleverd Artikel of E-ticket, tenzij Mood for Magazines aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.
 • Mood for Magazines is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Mood for Magazines gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, terrorisme, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Mood for Magazines, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Mood for Magazines, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.
 • Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Mood for Magazines. De Afnemer dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Mood for Magazines.

 

 1. Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Mood for Magazines verwerkt de persoonsgegevens van de Afnemers in het kader van de uitvoering van de leveringsovereenkomst.
 • De verwerking van de gegevens van de Afnemer geschiedt in overeenstemming met dePrivacyverklaring van Talpa Network. 
 1. Overige bepalingen
 • Als een bepaling uit deze Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de ongeldige bepaling.
 • Op deze Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
 • In geval van geschillen kan de Afnemer voor buitengerechtelijke bemiddeling gebruik maken van het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/consumers/odr, onverminderd de overige mogelijkheden voor geschillenbeslechting.

Deze voorwaarden treden in werking met ingang van 16 oktober 2020.