LEVERINGSVOORWAARDEN LINDA. GEEFT KORTING 2021

 1. Algemeen

In deze Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Actie: de LINDA. geeft korting actie waarmee lezeressen en lezers van LINDA. met korting Artikelen en/of E-tickets kunnen kopen bij LINDA. of rechtstreeks bij een Leverancier;
 • Actiesite: de website https://korting.linda.nl/ waarop de Afnemer een Artikel of E-ticket kan selecteren dat Afnemer wil kopen.
 • Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Artikel of E-ticket bestelt in het kader van de Actie;
 • Artikel: een in het kader van de Actie aangeboden product;
 • E-ticket: een in het kader van de Actie aangeboden elektronisch ticket dat toegang geeft tot een evenement;
 • Leverancier: de partij (niet zijnde LINDA.) bij wie Afnemer in voorkomend geval rechtstreeks een Artikel of E-ticket koopt;
 • LINDA.: Mood for Magazines B.V., Huizerstraatweg 117 te 1411 GM Naarden, Kamer van Koophandel nummer 33277855, BTW nummer NL811784915B01;
 • Voorwaarden: de onderhavige leveringsvoorwaarden.
 1. Toepasselijkheid
 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de bestelling en levering van Artikelen en E-tickets in het kader van de Actie, tenzij uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 • De volgende Artikelen en E-tickets worden rechtstreeks door de Leverancier verkocht en geleverd aan de Afnemer:
  • Beautybehandelingen bij Ivy Clincs
  • Servies en bestek bij Salt&Pepper
  • Een wijnpakket van Astrid & Thérèse;
  • De overnachtingen bij het Grand Collection Hotel Krasnapolsky, nhow RAI en de Afternoon Tea bij het Krasnapolsky

In deze gevallen wordt de Afnemer vanuit de Actiesite doorverwezen naar de website van de Leverancier, waar de Afnemer het Artikel c.q. E-ticket met korting kan kopen. De koopovereenkomst komt in deze gevallen rechtstreeks met de Leverancier tot stand. LINDA. is geen partij bij deze overeenkomst.

 • Indien sprake is van de situatie zoals in lid 2 omschreven, zijn naast deze Voorwaarden tevens de (leverings)voorwaarden van de betreffende Leverancier van toepassing, zoals vermeld op de website van de Leverancier. In geval van strijdigheid tussen de onderhavige Voorwaarden en de voorwaarden van de Leverancier, gaat het bepaalde in de voorwaarden van de Leverancier vóór.

In deze gevallen zijn de volgende bepalingen van de onderhavige Voorwaarden in ieder geval niet van toepassing maar gelden in plaats daarvan de voorwaarden van de Leverancier:

  • artikel 6;
  • artikel 7 lid 3 en 4;
  • artikel 8;
  • artikel 9;
  • artikel 11 lid 1 en 2.
 • Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht.
 • behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. De gewijzigde Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op de levering van alle Artikelen en E-tickets.
 1. Beschikbaarheid
 • De Actie loopt van 4 oktober tot 31 december 2021.
 • Alle aanbiedingen gelden zo lang de voorraad strekt. Als een Artikel of E-ticket niet meer beschikbaar is, zal LINDA. c.q. de Leverancier de eventueel door de Afnemer reeds betaalde vergoeding terugbetalen.
 • Ten aanzien van bepaalde Artikelen en/of evenementen kan een leeftijdsgrens van toepassing zijn. LINDA. c.q. de Leverancier is gerechtigd de Afnemer vóór levering van het betreffende Artikel of E-ticket te vragen zijn/haar leeftijd aan te tonen. LINDA. c.q. de Leverancier behoudt zich het recht voor een bestelling niet te accepteren als zij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de Afnemer vanwege zijn/haar leeftijd niet gerechtigd is het betreffende Artikel af te nemen c.q. het betreffende evenement te bezoeken.
 1. Levering
 • Artikelen en E-tickets worden uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na bestelling geleverd, tenzij expliciet een andere leveringstermijn is genoemd.
 • Indien de levering vertraging oploopt, zal LINDA. c.q. de Leverancier de Afnemer hierover informeren.
 • Indien aflevering in één keer niet mogelijk is, kan aflevering in delen plaatsvinden. In dat geval is de Afnemer slechts éénmaal verzendkosten verschuldigd.
 • E-tickets worden per e-mail verzonden naar het door de Afnemer opgegeven e-mailadres.
 • is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
 1. Prijzen en betaling
 • Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief verzendkosten (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld).
 • Betaling kan plaatsvinden op de op de Actiesite c.q. de website van de Leverancier aangegeven wijze(n). Als aan een bepaalde betaalwijze kosten verbonden zijn, wordt dat uitdrukkelijk vermeld.
 • Indien de Afnemer een verschuldigd bedrag niet (tijdig) betaalt, is LINDA. c.q. de Leverancier gerechtigd levering van de Artikelen of E-tickets op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel te ontbinden.
 1. Herroepingsrecht
 • De Afnemer heeft het recht de overeenkomst tot levering van een Artikel binnen een termijn van 14 dagen te ontbinden door binnen de onder 6.2 genoemde termijn contact op te nemen met de klantenservice van LINDA. (zie voor contactgegevens artikel 7) en daarbij kenbaar te maken dat de Afnemer gebruik wenst te maken van zijn/haar herroepingsrecht. De Afnemer kan hiertoe ook gebruik maken van het Modelformulier herroeping. Als de Afnemer overgaat tot herroeping, ontvangt hij/zij hiervan een bevestiging per email of post.
 • De termijn genoemd in lid 1 gaat in op het moment van ontvangst van het Artikel of, in het geval van een bestelling bestaande uit meerdere Artikelen, het moment van ontvangst van het laatste Artikel.
 • In het geval van herroeping vult de Afnemer het ten behoeve van de retourzending ontvangen retournummer, antwoordnummer, postcode en plaatsnaam in op de retoursticker. Vervolgens stuurt de Afnemer het Artikel in of met de originele verpakking voorzien van de retoursticker terug.
 • In het geval van herroeping op de LINDA.loves trui vult de Afnemer het ten behoeve van de retourzending ontvangen retourformulier in. Vervolgens stuurt de Afnemer het Artikel in of met de originele verpakking voorzien van het retouradres terug. De kosten van de retourzending zijn in het geval van de LINDA.loves trui voor rekening van de Afnemer.
 • In het geval de Afnemer gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, ontvangt hij/zij het reeds betaalde aankoopbedrag binnen 14 dagen retour. LINDA. behoudt zich het recht voor te wachten met terugbetaling tot het moment waarop het Artikel retour is ontvangen, dan wel bewijs van terugzenden is ontvangen.
 • Indien het gebruik van een Artikel door de Afnemer verder is gegaan dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen, is de Afnemer aansprakelijk voor de daardoor ontstane waardevermindering. Het met die vermindering overeenkomende bedrag wordt in dat geval in mindering gebracht op het te restitueren aankoopbedrag.
 • Het recht tot herroeping bestaat niet ten aanzien van Artikelen zoals bedoeld in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek, waaronder:
 1. Artikelen die daarvoor naar hun aard niet in aanmerking komen, zoals bederfelijke, tijdsgebonden of gepersonaliseerde Artikelen;
 2. Diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding die in een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming voorzien (zoals E-tickets);
 3. Verzegelde audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur of verzegelde Artikelen die om redenen van hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 4. De levering van magazines of andere periodieken (tenzij in abonnementsvorm);
 5. De levering van digitale content, voor zover de nakoming met uitdrukkelijke instemming van de Afnemer is begonnen en de Afnemer heeft verklaard dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding.
 1. Gebreken, klachten
 • LINDA. probeert afbeeldingen van Artikelen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. LINDA. kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen te zien zijn, exact overeenkomen met de kleuren van de te leveren Artikelen.
 • In geval van klachten kan de Afnemer contact opnemen met de klantenservice van LINDA. via 020 808 8724 (lokaal tarief, maandag t/m vrijdag van 09.00 – 18.00 uur) of via lindageeftkorting@contact.linda.nl. Indien de klacht een Artikel of E-ticket betreft dat rechtstreeks bij de Leverancier is gekocht, kan LINDA. de Afnemer doorverwijzen naar de betreffende Leverancier, die de klacht zal afhandelen.
 • Indien een Artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de Afnemer dit binnen 2 maanden na ontvangst, althans direct nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, schriftelijk aan de klantenservice van LINDA. (zie artikel 7) te melden.
 1. Indien vaststaat dat een Artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, zal LINDA., al naar gelang wat mogelijk en van toepassing is:
 2. Het gebrek (laten) herstellen;
 3. Het ontbrekende onderdeel alsnog (laten) leveren;
 4. Het Artikel, tegen retournering daarvan door de Afnemer, (laten) vervangen;
 5. De prijs van het Artikel, tegen retournering daarvan door de Afnemer, (laten) restitueren (indien en voor zover reeds betaald).
 1. E-tickets
 • In geval van E-tickets, is LINDA. uitsluitend verantwoordelijk voor de levering van het (geldige) E-ticket. De Leverancier of een andere derde partij is de organisator van het betreffende Evenement.
 • De Afnemer wordt verzocht om bij ontvangst van het E-ticket te controleren of het E-ticket overeenkomt met de bestelling. Als dat niet het geval is, dient de Afnemer LINDA. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk te informeren.
 • De Afnemer dient ervoor te zorgen dat het E-ticket bij het inwisselen niet beschadigd is en de daarop aanwezige informatie (zoals een barcode) uitgelezen kan worden. Indien dat niet het geval is, kan de Leverancier de verzilvering van het E-ticket weigeren, zonder dat de Afnemer recht op restitutie, vervanging of schadevergoeding heeft.
 • E-tickets verliezen hun geldigheid na de datum van het evenement waarvoor het E-ticket geldig is.
 • E-tickets mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt of doorverkocht. Bij overtreding van deze voorwaarde is LINDA. c.q. de Leverancier gerechtigd het E-ticket ongeldig te maken.
 • Een E-ticket kan slechts één keer worden gebruikt. Alleen degene die het E-ticket als eerst inlevert, heeft toegang tot het evenement waartoe het E-ticket recht geeft. De Afnemer is er zelf voor verantwoordelijk de toegang tot het E-ticket zodanig te beveiligen dat onbevoegden daar geen toegang toe hebben en het E-ticket niet kunnen verzilveren.
 1. Evenementen
 • Een evenement kan worden verplaatst of geannuleerd. LINDA. spant zich ervoor in de Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, maar kan niet garanderen dat de Afnemer tijdig vóór aanvang van het evenement op de hoogte wordt gesteld.
 • Op het bezoeken van het evenement kunnen voorwaarden van de Leverancier, organisator en/of de locatie van toepassing zijn. De Afnemer dient dergelijke voorwaarden voor het bezoek van het evenement te raadplegen.
 • De Afnemer dient zich als goede bezoeker van het evenement te gedragen en zich te houden aan de onder b) genoemde voorwaarden en de tijdens het evenement gegeven (veiligheids-)instructies.
 • De Afnemer bezoekt het evenement op eigen risico. LINDA. is niet aansprakelijk voor schade die de Afnemer lijdt in verband met het bijwonen van het evenement.
 1. Aansprakelijkheid
 • is uitsluitend aansprakelijk voor door de Afnemer geleden schade indien deze schade aan LINDA. is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van LINDA. komt.
 • is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door de Afnemer van enig door LINDA. geleverd Artikel of E-ticket, tenzij LINDA. aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. BW.
 • is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Hiervan is sprake, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van LINDA. gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog, terrorisme, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van LINDA., tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van LINDA., cyberaanval, epidemie of pandemie, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.
 • Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van LINDA.. De Afnemer dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van LINDA..
 1. Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • verwerkt de persoonsgegevens van de Afnemers in het kader van de uitvoering van de leveringsovereenkomst.
 • De verwerking van de gegevens van de Afnemer geschiedt in overeenstemming met de Privacy Verklaringvan Talpa Network.
 • kan de gegevens van de Afnemer ter beschikking stellen aan de Leverancier of derde partijen die betrokken zijn bij de verzending van de Artikelen.
 • Indien sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 2 lid 2 worden de gegevens van de Afnemer verwerkt door en in overeenstemming met de privacy verklaring van de
 1. Overige bepalingen
 • Als een bepaling uit deze Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de ongeldige bepaling.
 • Op deze Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
 • In geval van geschillen kan de Afnemer voor buitengerechtelijke bemiddeling gebruik maken van het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie, onverminderd de overige mogelijkheden voor geschillenbeslechting.